Oferta plaży Milenium

Plaża Milenium

Plaża Milenium znajduje się tuż przy Kamiennym Szańcu i tworzą ją trzy pełnowymiarowe boiska do siatkówki wraz z trybunami, boisko do piłki nożnej oraz przyjazna strefa zabaw dla dzieci. Wszystko czego potrzeba, by na plaży spędzić czas aktywnie.

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznych zajęciach:

 • w każdy wtorek Wakacyjna liga beachsoccera, godz. 12:00 - 15:00 i 16:00 - 19:00
 • w każdy czwartek Wakacyjna liga beachvolleya,  godz. 12:00 - 15:00 i 16:00 - 19:00 
 • w każdą sobotę  aktywnie czas przy muzyce, godz. 12:00 - 14:00
 
Uczestnictwo w wydarzeniach jest bezpłatne

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU „PLAŻA MILENIUM”
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu    

§ 1.  Postanowienia ogólne:  
1.   Regulamin określa zasady korzystania z obiektu „Plaża Milenium” o nawierzchni z piasku naturalnego.
2.   Administratorem obiektu „Plaża Milenium” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
3.   Obiekt przeznaczony jest do gry w piłkę nożną i siatkową plażową oraz innych gier i zabaw rekreacyjnych.
4.   Obiekt czynny jest codziennie w miesiącach lipiec-sierpień w godzinach od 9.00 do 20.00.
5.   MOSiR zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i godzin otwarcia boiska, o którym mowa w § 1 pkt. 4 w zależności od zainteresowania i warunków atmosferycznych.
6.   Harmonogram zajęć sportowo - rekreacyjnych na Obiekcie ustalany i koordynowany jest przez pracownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
7.   Korzystający z Obiektu ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportów plażowych.  

§ 2. Zasady korzystania z obiektu „Plaża Milenium”.  
1.   Pierwszeństwo korzystania z „Plaży Milenium” mają osoby/grupy, które dokonają wcześniejszej rezerwacji.
2.    Na boiska wchodzi się bez obuwia i w stroju sportowym.
3.   Na boiskach obowiązuje zasada zachowania czystości, porządku oraz wykonywania poleceń obsługi.
4.   Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie boiska jedynie pod opieką osób dorosłych.
5.   Za osoby niepełnoletnie korzystające z boiska odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
6.   Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia
      stanu technicznego boisk. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie
      pracownika MOSiR.
7.   Opiekun grupy jest zobowiązany do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z boiska.
8.   Za bezpieczeństwo korzystających z boisk podczas zawodów sportowych i turniejów odpowiada organizator imprezy.
9.   Postanowienia dotyczące korzystania z obiektu w zakresie wymogów, o których mowa w § 2 podejmuje pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, który w zależności od sytuacji może:
a)  zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
b)  nakazać opuszczenie obiektu.  

§ 3. Zakazy:  
W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
1.   niszczenia urządzeń i wyposażenia na terenie „Plaży Milenium”;
2.   korzystania z boisk i wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie odurzenia wywołanego innymi środkami;
3.   korzystania ze sprzętu oraz urządzeń Plaży Milenium poza jej terenem bez zgody pracownika MOSiR w Kołobrzegu;
4.   zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych, metalowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;
5.   palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;
6.   zakłócania porządku publicznego, nieobyczajnego zachowania oraz używania wulgarnego słownictwa, przeszkadzania w zajęciach lub grze;
7.   wprowadzania zwierząt;
8.   wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem.  

§ 4. Zasady odpowiedzialności za szkody.  
1.   Za szkody materialne powstałe na terenie obiektu z winy użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca.
2.   Ewentualne szkody użytkownik zobowiązany jest zgłosić obsłudze „Plaży Milenium” niezwłocznie po ich zaistnieniu lub stwierdzeniu.
3.   Za zniszczenia urządzeń i wyposażenia na terenie kompleksu, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
4.   Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
5.   MOSiR zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie obiektu „Plaża Milenium” szkody, w tym także za naruszenie dobrego wizerunku instytucji.
6.   Za skradzione użytkownikom na obiekcie rzeczy pracownik MOSiR w Kołobrzegu ani Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu nie ponoszą odpowiedzialności.
7.   Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu MOSiR w Kołobrzegu nie ponosi odpowiedzialności.  

§ 5. Rezerwacja  
1. Rezerwacji boisk można dokonywać codziennie w godzinach 8.00-20.00 u pracownika obsługi Plaży Milenium  

§ 6. Opłaty za korzystanie z boisk kompleksu „Plaża Milenium”  
1. Opłaty za korzystanie z boisk kompleksu „Plaża Milenium” i innych urządzeń określa odrębne zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

§ 7. Postanowienia końcowe.  
1.   Wejście na teren i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
2.   Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno – administracyjnego z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 Kk.
3.   W przypadku zdarzenia losowego takiego jak np. wypadek itp. prosimy o powiadomienie: Pogotowia: tel. 112, 999, Policji: tel. 112, 997, Straży Pożarnej: tel. 112, 998, Straży Miejskiej: tel. 986, WOPR: tel. 601 100 100  

 

 

WYPOŻYCZALNIA
czynna od godziny 09.00 do godziny 20.00.

Boiska:

 • Boisko do piłki siatkowej 10 zł /1 godzina
 • Boisko do piłki siatkowej KKM  bezpłatnie *
 • Boisko do piłki nożnej 10 zł/1 godzina

Sprzęt plażowy:

 • Wypożyczenie łóżka plażowego bez materaca : 6 zł/1 godzina; 35 zł / 1 dzień
 • Wypożyczenie kosza plażowego: 15 zł/1 godzina; 70 zł/1 dzień
 • Wypożyczenie kosza plażowego - opłata uzdrowiskowa : 13 zł/1 godzina; 65 zł/1 dzień**
 • Wypożyczenie kosza plażowego KKM: 10 zł/1 godzina; 60 zł/1 dzień
 • Wypożyczenie parawanu: 15 zł/1 dzień
 • Wypożyczenie leżaka: 20 zł/1 dzień

* ważna Kołobrzeska Karta Mieszkańca upoważnia do skorzystania  z boiska  raz dziennie przez 2 godziny
** uregulowana opłata uzdrowiskowa  upoważnia do skorzystania z usługi.

 

Verleih geöffnet von 09.00 bis 20.00 Uhr
Preisliste:

1)  Volleyballplatz 10ZL/1 Stunde
2)  FuBballplatz 10 Zl/1 Stunde
3)  Strandbett ohne Matratze:  6 ZL/1 Stunde; 35 ZL / 1 Tag
4)  Strandkorb: 15 ZL/1 Stunde; 70 ZL / 1 Tag
5) Strandkorb - Kurtaxe: 13 ZL/1 Stunde; 65 ZL / 1 Tag*
6) Standschrim: 15 ZL/ 1 Tag
7) Liegestuhl: 20 ZL / 1 Tag

* bezahlte Kurtaxe berechtigt zur Nutzung des Dienstes

 

The rental is open from 09.00 to 20.00.
Price list:

1) Volleyball pitch 10 PLN/ 1 hour
2) Football  pitch 10 PLN/1 hour
3) Sunbed without mattress:  6 PLN//1 hour, 35 PLN / 1 day
4) Beach basket: 15 PLN/ 1 hour; 70 PLN / 1 day
5) Beach basket – Resort Fee: 13 PLN/ 1 hour; 65 PLN / 1 day*
6) Windbreak: 15 PLN/1 day
7) Beach chair: 20 PLN/1 day

*paid Resort Fee entitles you to use the service

Mapa

miejsca, wydarzenia, obiekty

ZAMKNIJ x
RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej